February 2019

ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรายังใช้การ Search เป็นเครื่องมือหลักในการใช้งานอินเตอร์เน็ต เพราะมันเป็นช่องทางที่คนเข้ามาหาข้อมูลตามที่เค้าต้องการ เพราะฉะนั้นการทำ SEO สำหรับธุรกิจยังมีความจำเป็นอยู่ ธุรกิจใหญ่ๆ ที่ประสบผลสำเร็จทางดิจิตอลส่วนหนึ่งมาจากการให้ความสำคัญและทุ่มทุนกับการทำ SEO งั้นมาเช็คกันว่า ปีนี้ Google มีทิศทางการปรับเปลี่ยนหรือเทรนด์การทำ SEO ยังไง ให้เราเป็นอันดับต้นๆ ของการค้นหาทาง search engine